Radca Prawny Aleksander Pamuła
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka nr 10/114
tel. 77 402 17 94, 77 402 17 92, kom. 605 132 740

Radca prawny to wolny zawód zaufania publicznego zajmujący się świadczeniem pomocy prawnej, w szczególności polegającej na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Jest wykonywany na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
Każdy radca prawny i aplikant radcowski obok obowiązków wynikających z norm prawa, podlega także normom deontologicznym zawodu radcy prawnego, określonym w szczególności w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego. Radcy prawnemu, podobnie jak adwokatowi, przysługuje zwyczajowy tytuł „mecenas”.

Nieodpłatna pomoc prawna
Powiększenie

W Polsce od 1 stycznia 2016 w związku z wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w ramach powiatowych punktów bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostanie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego,

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarcze.

Postępowanie administracyjne
Powiększenie

Pomoc prawna w postępowaniu administracyjnym polega na tym, że organ administracji publicznej w toku postępowania zwraca się do właściwego terenowego organu administracji rządowej.

Organu samorządu terytorialnego o wezwanie osoby zamieszkałej lub przebywającej w danej gminie lub mieście do złożenia wyjaśnień lub zeznań albo do dokonania innych czynności, związanych z toczącym się postępowaniem.

Organ prowadzący postępowanie oznacza zarazem okoliczności będące przedmiotem wyjaśnień lub zeznań albo czynności, jakie mają być dokonane.